Sajak Bugis Unganna Atikku -->
Cari Berita

Sajak Bugis Unganna Atikku

Cipta Aspikal, S.Pd, Mpd 
Sekretaris Program Study Matematika STKIP Muhammadiyah Bone

Ungana Atikku

Siaga ittana ulolang teppaja massappa
Sappa unganna atikku
Ungang ati riala sima'
Naengka'e riseddi kampong
Massobu riawana panninge.

Utuppu pada bulu
Wempee pada bosi
Unangei loanna tasi e
Tessoro pappenedding, enrenge pappoji temma lara

Engkaki tu wala bunga ati
Nasibawa nia madeceng
Namua ndi si Bone maccecce
Ko tenia idi melle, tessoro pappojikku

Nia madeceng elo siwarekkeng limang.
Sappa pammase dewata
Na engkaki siraga raga lolang ri lino

Cawa cawa cabberu mu ndi solangi atikku
Cirunna pakkitammu, maccoodo rilaleng ati
Gattana weluamu sio i sungenna atikku
Kessina wereng kadamu teppaja usenge

(******)